U kratkim crtama

 • 22. GODIŠNJE SAVETOVANJE 23. – 25. aprila 2021

Udruženje za pravo osiguranja Srbije je kao nacionalna sekcija Međunarodnog udruženja za pravo osiguranja (AIDA – Association Internationale de Droit des Assurrances – Intenational Association for Insurance Law), izašlo pred pravničku i drugu stručnu javnost iz anonimnosti daleke 1971. god. Dakle, mnogo ranije pre većine danas aktivnih specijalizovanih pravničkih strukovnih udruženja koja deluju na području Srbije. Te godine pod nazivom Jugoslovensko udruženje za pravo osiguranja ono je 20. i 21. aprila, u zgradi Privredne komore Srbije, organizovalo „Savetovanje o zakonskom regulisanju obligacionih odnosa iz oblasti osiguranja”. Veći broj referata sa tog savetovanja objavljen je u časopisu „Osiguranje i privreda”, u brojevima 6-7 i 8, čiji je izdavač bila „Croatia” Zavod za osiguranje i reosiguranje – Zagreb.

Udruženje - Glavna

O ugledu Udruženja iz tog vremena govore imena njegovih ranijih predsednika: prof. Vladislava Brajkovića, prof. Borislava Blagojevića i prof. Vladimira Jovanovića.

Udruženje ima za cilj da organizuje rad i razvija saradnju na proučavanju i razvoju prava osiguranja.


Udruženje za pravo osiguranja Srbije je rodna kuća predloga rešenja kojima se reformiše ugovor o osiguranju u prednacrtima građanskog zakonika republike SrbijeZadaci udruženja

 • Okupljanje i organizovanje pravnika koji rade na pravu osiguranja u društvima za osiguranje, sudovima, advokaturi, univerzitetima, preduzećima i drugim organizacijama radi što uspešnijeg ostvarivanja zadataka iz oblasti prava osiguranja;
 • Rad na proučavanju i unapređivanju prava osiguranja;
 • Saradnja sa nadležnim upravnim i zakonodavnim organima, komorama i udruženjima pri izradi propisa iz oblasti osiguranja i sprovođenja tih propisa u život;
 • Proučavanje propisa iz oblasti prava osiguranja radi njihove primene u praksi;
 • Saradnja sa pravosudnim organima radi unapređenja i razvoja sudske prakse i prikupljanja iste;
 • Unapređenje službi u društvima za osiguranje i drugim organizacijama koje se bave pravom osiguranja;
 • Organizovanje pomoći pravnicima u društvima za osiguranje na postizanju posebnih stručnih kvalifikacija u daljem stručnom usavršavanju;
 • Saradnja sa naučnim ustanovama, institutima i drugim organizacijama na razvijanju i unapređenju prava osiguranja.

Udruženje ostvaruje svoje zadatke

 • Organizovanjem i održavanjem stručnih sastanaka, svetovanja, predavanja, seminara, simpozijuma;
 • Izradom i objavljivanjem naučnih i stručnih članaka i radova iz oblasti prava osiguranja ili pomaganjem u izradi takvih radova;
 • Predlaganjem nadležnim organima donošenje propisa za uspešno rešavanje pravnih problema osiguranja u praksi, kao i učestovanjem u raspravama prilikom donošenja svih propisa iz oblasti osiguranja;
 • Prikupljanjem i objavljivanjem komentara sudske prakse iz oblasti osiguranja;
 • Saradnjom sa drugim udruženjima na rešavanju problema iz oblasti osiguranja;
 • Organizovanjem saradnje i učešćem u međunarodnoj saradnji na izučavanju problema osiguranja u okviru Međunarodnog udruženja za pravo osiguran

Godišnja Savetovanja Udruženja za pravo osiguranja Srbije – generalne teme