Organi Udruženja

Organi Udruženja


Skupština je najviši organ Udruženja i ona donosi statut i odlučuje o njegovim izmenama i dopunama, razmatra i usvaja izveštaj o radu Udruženja, razmatra i odlučuje o opštim pitanjima u vezi sa ostvarivanjem ciljeva udruženja i rada organa, bira i razrešava upravni i nadzorni odbor, predsednika i potpredsednika.

Upravni odbor izvršava odluke Skupštine i upravlja radom Udruženja u onim pitanjima upravljanja koja nisu nadležnost Skupštine.

Članovi Upravnog odbora Udruženja za pravo osiguranja Srbije su:

 1. Prof. dr Slobodan JOVANOVIĆ, predsednik Udruženja
 2. Dr Ljiljana STOJKOVIĆ, advokat, potpredsednica Udruženja
 3. Rade BADŽA, Dunav osiguranje a.d.o, potpredsednik Udruženja
 4. Ivica Eždenci, AMS Osiguranje a.d.o, Beograd, član
 5. Prof. dr Katarina IVANČEVIĆ, Pravni fakultet Univerziteta Union, član
 6. Dr Zoran ILKIĆ, DDOR Novi Sad a.d.o. Novi Sad, član
 7. Gordana BURIĆ, DDOR Novi Sad a.d.o. Novi Sad, član
 8. Milovan JOVANOVIĆ, MK Group Beograd, član
 9. Prof. dr Mihajlo RABRENOVIĆ, Fakultet za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd, član
 10. Branko DAMJANOVIĆ, Udruženje osiguravača Srbije, član
 11. Zoran BLAGOJEVIĆ, Wiener Stadtische a.d.o, član

Članovi Nadzornog odbora u istom periodu su:

 1. Mirjana BOŽIĆ, AMS osiguranje a.d.o., predsednik Nadzornog odbora
 2. Novica MRVOVIĆ, Kompanija „Dunav osiguranje“ a.d.o., član
 3. Edi BIONDA, Avakum d.o.o., član
 4. Dr Jelena GAZIVODA, advokat, član
 5. Sarita OLEVIĆ, Kompanija „Dunav osiguranje“ a.d.o., član
 • dr Slobodan Jovanović, predsednik Udruženja
  e-mail: nsjovanovic@sbb.rs
  tel. +381 66 881 1133
 • Dr Ljiljana Stojković, potpredsednik Udruženja
 • Rade Badža, potpredsednik Udruženja
 • Prof. dr Jovan Slavnić, počasni predsednik Udruženja

IN MEMORIAM

 • Prof. dr Predrag Šulejić, počasni predsednik Udruženja

Zbornici – Teme, autori i poruke
Galerija
Bibliografija
AIDA Logo