Članovi

Članovi i učlanjenje


Članovi Udruženja mogu biti fizička i pravna lica. Udruženje ima redovne članove, koje čine diplomirani pravnici, magistri i doktori pravnih nauka. Pridruženi članovi su diplomirani ekonomisti, magistri i doktori ekonomskih nauka i druga diplomirana lica, magistri i doktori nauka, koja mogu da doprinesu ostvarivanju ciljeva i zadataka Udruženja. Oni imaju položaj pridruženih članova Udruženja. Ostala lica mogu biti počasni članovi.
Članovi – pravna lica su društva za osiguranje i reosiguranje i druga pravna lica.

Plaćanje članarine, iako je ona minimalna, nije uslov za pristup fizičkih lica u članstvo Udruženja. Obaveza plaćanja članarine ustanovljena je samo za članove organa Udruženja i redakcije časopisa, kao i za pravna lica.

Članom postaje ono lice koje popunjenu i svojeručno potpisanu pristupnicu pošalje na e-mail adresu sekretara Udruženja ili poštom na adresu sedišta Udruženja. Pristupnica je jedinstvena za članove koji su fizička lica. Na isti način članom postaju i pravna lica kada ovlašćeno lice pravnog lice potpiše u ime pravnog lica i pošalje pristupnicu za pravna lica.

Adresa Udruženja: Novi Beograd, Milana Vujaklije 8/17

MB 17202812 • PIB 100216869 •
Tekući račun 105-51590-71 – AIK Banka AD Niš

Kontakt:
Prof. dr Slobodan Jovanović, predsednik

e-mailnsjovanovic@sbb.rs     
Tel: +381 66 / 881-1133 

Pristupnica za fizička licaPristupnica za pravna lica
Upoznati smo sa prednostima našeg članstva u Udruženju: da budemo obaveštavani o svim značajnijim aktivnostima Udruženja u kojima imamo pravo da učestvujemo; da po povlašćenoj ceni budemo pretplaćeni na „Reviju za pravo osiguranja” i druge publikacije Udruženja; da tražimo odgovore na postavljena pitanja u časopisu „Revija…” i drugim publikacijama Udruženja; da budemo blagovremeno informisani o aktivnostima i da nam se blagovremenim informacijama pruži prilika da učestvujemo u radu na međunarodnim skupovima Međunarodnog udruženja za pravo osiguranja (AIDA), čije je Udruženje za pravo osiguranja Srbije nacionalna sekcija.

Zbornici – Teme, autori i poruke
Galerija
Bibliografija
AIDA Logo