Međunarodna saradnja

Međunarodna saradnja


Udruženje za pravo osiguranja Srbije je kao članica – sekcija jedne veoma poznate i razgranate mreže članica upućeno na saradnju sa AIDA udruženjem – Međunarodnim udruženjem za pravo osiguranja.

AIDA-Logo

AIDA (Association Internationale de Droit des Assurance – International Association for Insurance Law) je neprofitna međunarodna organizacija osnovana 1960. u cilju promocije i razvoja saradnje njenih članova na međunarodnom nivou, kao i u svrhu proučavanja i proširenja znanja o međunarodnom i nacionalnom pravu osiguranja i s tim povezanim pitanjima. Zadatak AIDA-e je da predlaže mere u vezi delatnosti osiguranja koje bi se usvajale na nacionalnom i međunarodnom nivou koji bi doveo do usklađivanja prava osiguranja i modela za rešavanje sporova iz osiguranja.

Aktivnost AIDA-e odvija se na kongresima svake četvrte godine u organizaciji jedne ili više nacionalnih sekcija, na sastancima radnih grupa koje se održavaju po pravilu 2 puta godišnje, na konferencijama koje organizuje AIDA Europe, kao regionalna organizacija u sastavu svetske AIDA i skupovima koje organizuju nacionalne sekcije AIDA. AIDA učestvuje na međunarodnim skupovima kao što su konferencije i simpozijumi u cilju saradnje sa drugim organizacijama o temi osiguranja.

RADNE GRUPE ZAJEDNIČKE ZA SVETSKU AIDA ORGANIZACIJU I AIDA EUROPE

 1. Radna grupa za osiguranje motornih vozila
 2. Radna grupa za osiguranje života, privatno penzijsko i kolektivno osiguranje
 3. Radna grupa za osiguranje građansko-pravne odgovornosti
 4. Radna grupa za transport i osiguranje
 5. Radna grupa za osiguranje kredita
 6. Radna grupa za pomorsko osiguranje
 7. Radna grupa za reosiguranje
 8. Radna grupa za kumulaciju odštetnih zahteva i subrogaciju
 9. Radna grupa za distribuciju proizvoda osiguranja
 10. Radna grupa za zaštitu potrošača i rešavanje sporova
 11. Radna grupa za nove tehnologije, prevenciju i osiguranje
 12. Radna grupa za državni nadzor osiguranja

AIDA izdaje periodiku koja sadrži i izveštaje o svojim aktivnostima , dopune o radu nacionalnih sekcija i radnih grupa i razvoju prava osiguranja širom sveta. Primer takve publikacije je AIDA Mail, elektronski bilten koji se objavljuje kvartalno. Pored toga, AIDA ima interes da sarađuje sa relevantnim institucijama, uključujući obrazovne institucije u cilju istraživanja prava osiguranja i s njim povezanih oblasti na međunarodnom i nacionalnom nivou.

Od članova se kao njihova dužnost očekuje da sarađuju na ostvarivanju ciljeva AIDA-e, posebno na izradi nacionalnih izveštaja za svetske kongrese i dostavljanju informacija o razvoju prava osiguranja u svojim zemljama najmanje jednom godišnje, kao i da odgovaraju na upitnike o određenim piatnjima koji se koriste kao podloga za pedlaganje mera  na nacionalnom i međunarodnom planu za unapređenjenje pitanja na koje se upitnik odnosi i harmonizaciju ovih pitanja, odnosno rešenja na nivou EU i sveta.

Predsednički Savet definiše AIDA-ine radne programe na međunarodnom nivou. Predsednički Savet sastoji se od predsednika, počasnog predsednika, do četiri podpredsednika, predsednika radnih grupa i maksimalno 25 savetnika. Članovi Predsedničkog Saveta biraju se na 4 godine, izuzev počasnih predsednika. Predsednik, u pravilu, može biti ponovo biran (dva puta u izuzetnim slučajevima). Predsednički Savet bira Generalna skupština koja obezbeđuje ravnomerno predstavljanje geografskih i jezičkih regiona u Savetu. Predsednički Savet se u pravilu sastaje dva puta godišnje ako je moguće. Njihovi sastanci se organizuju zajedno sa sastancima radnih grupa, često pri likom održavanja stručnih i naučnih skupova koje organizuju nacionalne sekcije , svetska AIDA ili regionalne organizacije AIDA. 

AIDA Europe ima kao organe Skupštinu članova i Komitet, koji je izvršni organ Skupštine i telo koje ima, pored Skupštine, određena upravljačka prava ovom regionalnom organizacijom svetske AIDA. U Komitetu od 11 članova, naše Udruženje ima člana koga je delegiralo – dr Slobodana Jovanovića, potpredsednika Udruženja

Službeni jezici AIDA su francuski, engleski, nemački, italijanski i španski.        

Članstvo AIDA se sastoji od nacionalnih sekcija – nacionalno organizovanih udruženja za pravo osiguranja koja su članovi AIDA kao matične organizacije. Dakle, AIDA nema pojedinačne članove (fizička i pravna lica), pa se zato oni koji su zainteresovani da se uključe u rad AIDA moraju pridružiti sv ojoj nacionalnoj sekciji. U nas to je Udruženje za pravo osiguranje Srbije.

Naše Udruženje teži da razvije naročito tesnu saradnju sa nacionalnim sekcijama AIDA zemalja u našem okruženju, s obzirom da naročito zbog nedostatka finansijskih sredstava ima velikih poteškoća u povezivanju sa nacionanim sekcijama zemalja izvan regiona zapadnog Balkana i Evrope, a posebno sa zemljama Severne i Južne Amerike, Azije i Australije. Pored AIDA Europe u sastavu svetske AIDA deluje još jedna regionalna organizacija – AIDA južne Amerike.

Udruženje je član PRESSE INTERNATIONALE DES ASSURANCE (P.I.A), međunarodne organizacije izdavača publikacija iz oblasti osiguranja,osnovane 1954. god. u Parizu, radi saradnje nacionalnih izdavača na unapređenju izdavačke delatnosti iz osiguranja, razmene objavljenih tekstova i publikacija. Danas okuplja 30 izdavača iz 21 zemlje Evrope i sveta.
Kontakt preko: http://www.piassurance.eu/