Međunarodna saradnja

Međunarodna saradnja


Udruženje za pravo osiguranja Srbije je kao članica – sekcija jedne veoma poznate i razgranate mreže članica upućeno na saradnju sa AIDA udruženjem – Međunarodnim udruženjem za pravo osiguranja.

AIDA-Logo

AIDA (Association Internationale de Droit des Assurance – International Association for Insurance Law) je neprofitna međunarodna organizacija osnovana 1960. u cilju promocije i razvoja saradnje njenih članova na međunarodnom nivou, kao i u svrhu proučavanja i proširenja znanja o međunarodnom i nacionalnom pravu osiguranja i s tim povezanim pitanjima. Zadatak AIDA-e je da predlaže mere u vezi delatnosti osiguranja koje bi se usvajale na nacionalnom i međunarodnom nivou koji bi doveo do usklađivanja prava osiguranja i modela za rešavanje sporova iz osiguranja.

Aktivnost AIDA-e odvija se na kongresima svake četvrte godine u organizaciji jedne ili više nacionalnih sekcija, na sastancima radnih grupa koje se održavaju po pravilu 2 puta godišnje, na konferencijama koje organizuje AIDA Europe, kao regionalna organizacija u sastavu svetske AIDA i skupovima koje organizuju nacionalne sekcije AIDA. AIDA učestvuje na međunarodnim skupovima kao što su konferencije i simpozijumi u cilju saradnje sa drugim organizacijama o temi osiguranja.

RADNE GRUPE ZAJEDNIČKE ZA SVETSKU AIDA ORGANIZACIJU I AIDA EUROPE

 1. Radna grupa za osiguranje motornih vozila
 2. Radna grupa za osiguranje života, privatno penzijsko i kolektivno osiguranje
 3. Radna grupa za osiguranje građansko-pravne odgovornosti
 4. Radna grupa za transport i osiguranje
 5. Radna grupa za osiguranje kredita
 6. Radna grupa za pomorsko osiguranje
 7. Radna grupa za reosiguranje
 8. Radna grupa za kumulaciju odštetnih zahteva i subrogaciju
 9. Radna grupa za distribuciju proizvoda osiguranja
 10. Radna grupa za zaštitu potrošača i rešavanje sporova
 11. Radna grupa za nove tehnologije, prevenciju i osiguranje
 12. Radna grupa za državni nadzor osiguranja

AIDA izdaje periodiku koja sadrži i izveštaje o svojim aktivnostima , dopune o radu nacionalnih sekcija i radnih grupa i razvoju prava osiguranja širom sveta. Primer takve publikacije je AIDA Mail, elektronski bilten koji se objavljuje kvartalno. Pored toga, AIDA ima interes da sarađuje sa relevantnim institucijama, uključujući obrazovne institucije u cilju istraživanja prava osiguranja i s njim povezanih oblasti na međunarodnom i nacionalnom nivou.

Od članova se kao njihova dužnost očekuje da sarađuju na ostvarivanju ciljeva AIDA-e, posebno na izradi nacionalnih izveštaja za svetske kongrese i dostavljanju informacija o razvoju prava osiguranja u svojim zemljama najmanje jednom godišnje, kao i da odgovaraju na upitnike o određenim piatnjima koji se koriste kao podloga za pedlaganje mera  na nacionalnom i međunarodnom planu za unapređenjenje pitanja na koje se upitnik odnosi i harmonizaciju ovih pitanja, odnosno rešenja na nivou EU i sveta.

Predsednički Savet definiše AIDA-ine radne programe na međunarodnom nivou. Predsednički Savet sastoji se od predsednika, počasnog predsednika, do četiri podpredsednika, predsednika radnih grupa i maksimalno 25 savetnika. Članovi Predsedničkog Saveta biraju se na 4 godine, izuzev počasnih predsednika. Predsednik, u pravilu, može biti ponovo biran (dva puta u izuzetnim slučajevima). Predsednički Savet bira Generalna skupština koja obezbeđuje ravnomerno predstavljanje geografskih i jezičkih regiona u Savetu. Predsednički Savet se u pravilu sastaje dva puta godišnje ako je moguće. Njihovi sastanci se organizuju zajedno sa sastancima radnih grupa, često pri likom održavanja stručnih i naučnih skupova koje organizuju nacionalne sekcije , svetska AIDA ili regionalne organizacije AIDA. 

AIDA Europe ima organe Skupštinu i Izvršni komitet, koji pored Skupštine, ima određena upravljačka prava ovom regionalnom organizacijom svetske AIDA. Udruženje za pravo osiguranja je delegiralo prof. dr Slobodana Jovanovića za člana Izvršnog komiteta koji je izabran na osnivačkoj Skupštini AIDA Europe od 22. maja 2008. godine. Prof. dr Slobodan Jovanović je obavljao ovu funkciju u tri mandata sve do 16. septembra 202o. godine.

Službeni jezici AIDA su francuski, engleski, nemački, italijanski i španski.        

Članstvo AIDA se sastoji od nacionalnih sekcija – nacionalno organizovanih udruženja za pravo osiguranja koja su članovi AIDA kao matične organizacije. Dakle, AIDA nema pojedinačne članove (fizička i pravna lica), pa se zato oni koji su zainteresovani da se uključe u rad AIDA moraju pridružiti sv ojoj nacionalnoj sekciji. U nas to je Udruženje za pravo osiguranje Srbije.

Naše Udruženje teži da razvije naročito tesnu saradnju sa nacionalnim sekcijama AIDA zemalja u našem okruženju, s obzirom da naročito zbog nedostatka finansijskih sredstava ima velikih poteškoća u povezivanju sa nacionanim sekcijama zemalja izvan regiona zapadnog Balkana i Evrope, a posebno sa zemljama Severne i Južne Amerike, Azije i Australije. Pored AIDA Europe u sastavu svetske AIDA deluje još jedna regionalna organizacija – AIDA južne Amerike.

Udruženje je član PRESSE INTERNATIONALE DES ASSURANCE (P.I.A), međunarodne organizacije izdavača publikacija iz oblasti osiguranja,osnovane 1954. god. u Parizu, radi saradnje nacionalnih izdavača na unapređenju izdavačke delatnosti iz osiguranja, razmene objavljenih tekstova i publikacija. Danas okuplja 30 izdavača iz 21 zemlje Evrope i sveta.
Kontakt preko: http://www.piassurance.eu/

Zbornici – Teme, autori i poruke
Galerija
Bibliografija
AIDA Logo