Zadaci udruženja

Zadaci udruženja


 • Okupljanje i organizovanje pravnika koji rade na pravu osiguranja u društvima za osiguranje, sudovima, advokaturi, univerzitetima, preduzećima i drugim organizacijama radi što uspešnijeg ostvarivanja zadataka iz oblasti prava osiguranja;
 • Rad na proučavanju i unapređivanju prava osiguranja;
 • Saradnja sa nadležnim upravnim i zakonodavnim organima, komorama i udruženjima pri izradi propisa iz oblasti osiguranja i sprovođenja tih propisa u život;
 • Proučavanje propisa iz oblasti prava osiguranja radi njihove primene u praksi;
 • Saradnja sa pravosudnim organima radi unapređenja i razvoja sudske prakse i prikupljanja iste;
 • Unapređenje službi u društvima za osiguranje i drugim organizacijama koje se bave pravom osiguranja;
 • Organizovanje pomoći pravnicima u društvima za osiguranje na postizanju posebnih stručnih kvalifikacija u daljem stručnom usavršavanju;
 • Saradnja sa naučnim ustanovama, institutima i drugim organizacijama na razvijanju i unapređenju prava osiguranja.

Udruženje ostvaruje svoje zadatke

 • Organizovanjem i održavanjem stručnih sastanaka, svetovanja, predavanja, seminara, simpozijuma;
 • Izradom i objavljivanjem naučnih i stručnih članaka i radova iz oblasti prava osiguranja ili pomaganjem u izradi takvih radova;
 • Predlaganjem nadležnim organima donošenje propisa za uspešno rešavanje pravnih problema osiguranja u praksi, kao i učestovanjem u raspravama prilikom donošenja svih propisa iz oblasti osiguranja;
 • Prikupljanjem i objavljivanjem komentara sudske prakse iz oblasti osiguranja;
 • Saradnjom sa drugim udruženjima na rešavanju problema iz oblasti osiguranja;
 • Organizovanjem saradnje i učešćem u međunarodnoj saradnji na izučavanju problema osiguranja u okviru Međunarodnog udruženja za pravo osiguran

Zbornici – Teme, autori i poruke
Galerija
Bibliografija
AIDA Logo