Časopis

Časopis


„Revija za pravo osiguranja“ je časopis za teoriju i praksu osiguranja sa čijim je izdavanjem Udruženje za pravo osiguranja Srbije otpočelo 2002. god. On ipak nije tematski zatvoren časopis jer objavljuje priloge i iz drugih sa pravom osiguranja povezanim disciplinama i oblastima prava, kao i priloge iz drugih naučnih i stručnih oblasti koje čine ili su povezane sa privredom osiguranja (ekonomija osiguranja, aktuarstvo i drugo).

Cilj redakcije časopisa je da u svakom broju pored teorijskih članaka bude objavljeno što više priloga sa stručnim informacijama iz prakse osiguranja, koje će biti od koristi svima onima koji se bave osiguranjem.

Da bi to mogla da ostvari, redakcija se opredelila da otvori više rubrika, tako da u časopisu čitalac može da nađe, što će se uočiti iz pregleda sadržaja svih njegovih do sada objavljenih brojeva koje sledi, pored izvornih i preglednih članaka, osvrte, komentare, analize, domaću i inostranu sudsku praksu i praksu Evropskog suda, prevedene strane propise, uključujući one koje čine pravo osiguranja EU, pitanja i odgovore i druge ad hoc rubrike.

Redakcija čini ovde otvoreni poziv svojim čitaocima, stručnjacima, domaćim i inostranim, da svojim prilozima sarađuju u časopisu i time daju svoj doprinos njegovoj aktuelnosti i kvalitetu Okvirno prilog autora treba da ima oko 10 stranica teksta i da ima apstrakt, ključne reči i rezime do jedne stranice koji se prevodi i objavljuje na engleskom jeziku. Prilozi se dostavljaju na imejl glavne urednice, doc. dr Marije Mijatović: mrksicmarija@gmail.com.

Zbornici – Teme, autori i poruke
Galerija
Bibliografija
AIDA Logo