Predgovor novom ciklusu objavljivanja Revije 2006. god.

Predgovor novom ciklusu objavljivanja Revije 2006. god.


Poštovane koleginice i kolege, dame i gospodo,

Upravni odbor Udruženja za pravo osiguranja Srbije je po isteku mandata prethodnog urednika gospođe dr Jasne Pak, doneo odluku o imenovanju dr Slobodana Jovanovića za novog glavnog i odgovornog urednika. Takođe, usled različitih ličnih razloga, izvestan broj prethodnih članova Redakcionog odbora zamenjen je novim.

Januara meseca 2006. navršila se četvrta godina uspešnog izlaženja naše Revije za pravo osiguranja. Počev od njenog pokretanja, Revija je težila ravnomernoj zastupljenosti referentnih članaka naših eminentnih autora iz oblasti pravne i drugih nauka, kao i stručnjaka iz prakse društava za osiguranje i reosiguranje, davala osvrte na tekuće probleme u primeni zakona i sudsku praksu, ali i pratila inostranu praksu osiguranja kroz rad naših saradnika i objavljivala domaće i strane propise, s posebnim akcentom na direktive EU koje se tiču pravnog regulisanja osiguranja. Sudeći po reakcijama čitalaca, uverili smo se da je ovakvim svojim pristupom Revija ispunila njihova očekivanja i da je, pored doprinosa boljem poznavanju osiguranja i informisanosti čitalačke publike, uspela da zainteresuje i širu profesionalnu javnost koja ne pripada pravnoj teoriji i praksi.

Zahvaljujemo gospođi dr Jasni Pak na ogromnom zalaganju na poslovima uređivanja Revije i renomeu koji ona ima danas.

U narednom periodu redakcioni odbor će nastaviti da objavljuje članke, osvrte i komentare domaćih stručnjaka, ali će uneti i izvestan broj tehničkih i sadržinskih novina. Intervencije će se uglavnom odnositi na obogaćivanje sadržinske koncepcije Revije, te ćemo između ostalog, redovno objavljivati i članke odabranih renomiranih stranih autora iz oblasti osiguranja. Usresredićemo se i na objavljivanje prikaza značajnih članaka i knjiga iz osiguranja stranih autora, kao i i bibliografije stranih knjiga i članaka. U svetlu obnovljenog članstva našeg Udruženja u Međunarodnom udruženju za pravo osiguranja (AIDA), članovi našeg Udruženja koji imaju elektronske adrese nalaze se na listi slanja elektronskog biltena AIDA, čime su u mogućnosti da prate uporednu pravnu praksu i značajne događaje koje ono organizuje. U skladu s aktivnostima radnih grupa AIDA koje se odvijaju kroz odgovore na pojedine tematske upitnike ili objavljivanje biltena, pri našem Udruženju je formiran određen broj radnih grupa s istim ciljem. Tako je naša radna grupa za reosiguranje preduzela aktivnosti na davanju odgovora na neke od upitnika AIDA, koje takođe planiramo da objavimo u Reviji. S druge strane, radna grupa za osiguranje motornih vozila održala je krajem juna okrugli sto o čemu ćemo izveštavati u sledećem broju Revije.

Posle donošenja Zakona o osiguranju i njegovih izmena iz jula meseca 2005, ovo će biti godina početka privatizacije naših najvećih društava za osiguranje. Imajući u vidu da je nekolicina drugih stranih društava za osiguranje već prisutna u našoj zemlji, ostaje da se vidi da li će konkurencija doneti raznovrsnost ponude proizvoda osiguranja i veću sigurnost osiguranika u naplati šteta.

Redakcija ponovo poziva svoje čitaoce i druge domaće i strane stručnjake da svojim prilozima sarađuju u Reviji i tako daju svoj doprinos njenoj aktuelnosti i kvalitetu. Revija nije tematski ograničena, te će objavljivati i stručno kvalitetne priloge iz drugih naučnih i stručnih oblasti koje su deo ili su povezane s industrijom osiguranja, kao što su ekonomija osiguranja, aktuarstvo, prevencija rizika, banka – osiguranje itd. Prilog autora treba da ima oko deset stranica latiničnog teksta (Times New Roman 12dpi), proreda 1 i da ima apstrakt, ključne reči i rezime do polovine stranice preveden na engleski jezik. Prilozi se dostavljaju na mejl glavnog i odgovornog urednika.

Glavni i odgovorni urednik

Zbornici – Teme, autori i poruke
Galerija
Bibliografija
AIDA Logo