Zbornik 2007

Zbornik 2007 – USKLAĐIVANJE OSIGURANJA SRBIJE SA SISTEMOM OSIGURANJA EVROPSKE UNIJE

Zbornik

 • Opšta pitanja prava i privrede osiguranja
 • Statusna pitanja subjekata tržišta osiguranja
 • Ugovorno pravo osiguranja
 • Osiguranje lica
 • Osiguranje auto-odgovornosti

I OPŠTA PITANJA PRAVA I PRIVREDE OSIGURANJA

 1. U susret harmonizaciji propisa Evropskog prava osiguranja Prof. dr Joanis Rokas 13
 2. Ugovor o osiguranju u novom Građanskom zakoniku Republike Srbije Prof. dr Predrag Šulejić 27
 3. Globalizacija i osiguranje Dr Zoran Radović 43
 4. Nadležnost sudova u sporovima iz osiguranja sa međunarodnim elementom, kod nas i u zemljama EU Mileva Bogdanović 55
 5. Korisnički centri u funkciji osiguranja Mirjana Vuković 69

II STATUSNA PITANJA SUBJEKATA TRŽIŠTA OSIGURANJA

 1. Pravo konkurencije u osiguranjua Doc. dr Jasna Pak 79
 2. Status filijala stranih osiguravajućih društava u EU i državama koje su kanditati za članstvo u EU Prof. dr Vladimir Čolović 101

III UGOVORNO PRAVO OSIGURANJA

 1. Neki modeli regulisanja standarda profesionalnog ponašanja u poslovima osiguranja u EU Prof. dr Jovan Slavnić 120
 2. Kolektivno osiguranje, serijske štete i potreba formiranja garantnog fonda za tako nastale obaveze Doc. dr Slobodan Jovanović 152
 3. Pružanje finansijskih usluga bez istovremenog neposrednog prisustva obeju ugovornih strana – pružanje finansijskih usluga “na daljinu” Mr Jelena Gazivoda 162 4. Azbestoza – izazov za osiguravača još uvek Dejan Davidović 178
 4. Pokriće komercijalnih i političkih rizika od strane EBRD-a u okviru Programa olakšavanja trgovine u zemljama u tranziciji Mr Lola Stamenković/Ksenija Džodžo Rujević 191

IV OSIGURANJE LICA

 1. Novi horizonti privatnog zdravstvenog osiguranja Prof. dr Wolfgang Rohrbach 207
 2. Obim osiguravajućeg pokrića u dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju Andrej Pak 224
 3. Osiguranje života – svet, Srbija – procena budućih izazova i mogućnosti Prof. dr Dragan Mrkšić/Aleksandar Vuksanović 240
 4. Investicije osiguravača života Mr Jasmina Labudović 253

V OSIGURANJE AUTO-ODGOVORNOSTI

 1. Otvorena pitanja u osiguranju auto-odgovornosti u Evropskoj Uniji Dr Dieter Pscheidl/Nenad Terzić 277
 2. Dodatno osiguranje vozača motornog vozila “AO plus” – Problemi srodničke klauzule Prof. dr Šime Ivanjko 292
 3. Usklađivanje sistema osiguranja auto-odgovornosti i drugih obaveznih osiguranja Makedonije sa sistemom EU Mirjana PopTaleska 305
 4. Usklađivanje osiguranja auto-odgovornosti sa standardima u međunarodnom sistemu zelene karte Milan Cerović/Snežana Sremčević 318

Saopštenja upućena savetovanju

 1. Uticaj tržišnih i zakonodavnh kretanja na tarifnu politiku domaćih društava za osiguranje Mr Slobodan Samardžić 333
 2. Uloga aktuara u osiguravajućoj kompaniji Gordana Tomašević 342

Zbornici – Teme, autori i poruke
Galerija
Bibliografija
AIDA Logo